ciste

Tuesday , 24 May 2022
Real Time PCR systém (RMMC) Print

Real Time PCR systém

V rámci projektu Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny, zakúpilo Molekulárno-medicínske centrum (MMC) z prostriedkov Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) a finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) Real Time PCR systém ABI Prism 7900HT firmy Applied Biosystems. Prístroj odovzdal do užívania zástupca zástupca slovenského distribútora firmy Applied Biosystems RNDr. Zdenko Červenák v dňoch 15.-16.12.2009. Odovzdávanie prístroja sprevádzala odborná prednáška a predstavenie diagnostických možností systému.

Prístroj je umiestnený na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, Vlárska 3. Za jeho prevádzku zodpovedá RNDr. Miroslava Hučková ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), na ktorú sa môžete obrátiť v prípade záujmu o vykonanie analýzy na RT-PCR prístroji.

 

 

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:33