ciste

Wednesday , 25 May 2022
Konferencia CYTO2010 Seattle (RMMC) Print

Konferencia CYTO2010 Seattle

Prvý májový víkend sa konala v americkom meste Seattle významná medzinárodná konferencia CYTO2010 (XXV Congress of the International Society for Advancement of Cytometry), na ktorej bolo možné vďaka projektu Molekulárno-medicínskeho centra SAV s názvom "Rozvoj Molekulárno-medicínskeho centra SAV ako unikátneho pracoviska na Slovensku v oblasti modernej medicíny", podporeného a spolufinancovaného z finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, prezentovať výsledky výskumu Ústavu experimentálnej onkológie SAV o analýze leukemických kmeňových buniek v kostnej dreni pacientov s AML.
Seattle je metropola rozprestierajúca sa na severo-západnom pobreží USA, z jednej strany obklopená Tichým oceánom a z druhej strany zasneženými ostrými končiarmi vrchov národných parkov Mt. Rainer national park a North Cascades National Park. Seattle je mesto s centrom plným obrovských mrakodrapov, ktoré je možné vidieť v plnej kráse z výšky 184m z vyhliadkovej veže Space needle. Turistické centrum uprostred mesta ponúka návštevníkom rôzne zábavné atrakcie, zaujímavé múzeá (Pacific Science center, Science Fiction Museum, Museum of Flight, Seattle Art museum, Experience music project, ...). Seattle taktiež ponúka návštevníkom aj možnosť nevšedných zážitkov – napríklad výlet na more za divokými kosatkami.

Konferencia CYTO2010 sa konala 8.-12. mája 2010 priamo v centre Seattle – vo Washington State Convention & Trade Centre, ktoré pre niekoľko tisíc návštevníkov poskytovalo obrovské prednáškové sály a halu, v ktorej bolo počas 4 dní trvania konferencie vystavených až 355 posterov.

Hlavným cieľom konferencie bolo oboznámiť účastníkov s najnovšími pokrokmi v technológii prietokovej cytometrie (FC), jej najmodernejšími technologickými vylepšeniami alebo novými aplikáciami v rôznych typoch (i nevšedných) vedeckých disciplín a možností prepojenia prietokovej cytometrie s ďalšími technikami vhodnými pre výskumné ale aj pre klinické pracoviská.

Deň pred oficiálnym otvorením konferencie bolo možné zúčastniť sa kurzov zameraných na výučbu základných princípov prietokovej cytometrie (kalibráciu a štandardizáciu prietokových cytometrov, prípravu vzoriek, spracovanie a analýzu dát, kompenzáciu...). Program konferencie v sebe zahŕňal možnosť zúčastniť sa prednášok alebo diskutovať o výsledkoch, postupoch a problémoch jednotlivých výskumných skupín, ktoré sa prezentovali v posterovej sekcii. Prednášková sekcia ponúkala viacero rôznych typov prednášok (Frontiers, Plenaries, Symposia, Parallel sessions, Tutorials) a bolo náročné vybrať si len jednu z viacerých kvalitných prednášok prebiehajúcich súčasne. Zúčastnila som sa mnohých prednášok (štúdium mikročastíc pomocou prietokovej cytometrie; využite laser skenovacej cytometrie (laser scanning cytometry) na snímanie mikroprostredia kostnej drene; sortovanie cirkulujúcich hematopoetických progenitorových buniek a rôznych podtried lymfocytov; detekcia minimálnej zvyškovej choroby pomocou PCR a FC; komerčných prednášok, hlavne firmy De Novo, ktorej prezentácie boli venované ukážkam detailnejšieho využitia súčastného ale aj vyvíjaného FCS express Version 3/4 software na hodnotenie flow-cytometrických dát, ktorý máme zakúpený aj na našom ústave. Mňa osobne najviac zaujali prednášky vo forme workshopov, ktoré boli venované metodologickému zvládnutiu najnovších aplikácií prietokovej cytometrie (prietoková cytometria mikročastíc; odlíšenie nešpecifickej a špecifickej fluorescencie; využitie najnovších bioinformatických prístupov na analýzu FC dát a iné).

Moja účasť na konferencii bola spojená aj s posterovou prezentáciou výsledkov výskumu na Ústave experimentálnej onkológie SAV, oddelenia nádorovej imunológie o analýze leukemických kmeňových buniek v kostnej dreni pacientov s AML (Presence of CD34+CD38-HLA-DR-Lin- rare cell subset in AML bone marrow samples is associated with poor clinical outcomes). Na prezentáciu formou postru boli vyhradené 3 dni konania konferencie. Počas týchto dní som diskutovala s účastníkmi o našich výsledkoch, postupoch, problémoch a ďalších zaujímavých a obohacujúcich témach týkajúcich sa oblasti nášho skúmania. Asi najcennejší poznatok z našej oblasti výskumu bol, že najnovšie výskumy regenerujúcich buniek kostnej drene naznačujú, že CD34-CD117+ populácia progenitorových buniek by mohla byť zadaná do erytroidnej triedy.

Príspevok nášho ústavu na medzinárodnej konferencii CYTO2010 Seattle bolo možné uverejniť vďaka organizácii Molekulárno-medicínske centrum, vedeniu Ústavu experimentálnej onkológie SAV, získaným grantom EHP/NFM grant SK0095, grantu VEGA 2/0041/10 a láskavému poskytnutiu monoklonálnych protilátok (CD34-PC5, CD117-PC5, CD133-PE, CD123-F, CD90-F) Dr. Esko Kankuri.

 

Konferenčné centrum (Washington State Convention & Trade Centre Seattle)

Park v areály konferenčného centra

Vstup do posterovej sekcie

Prednášková sála

Posterová sekcia

Prezentácia nášho postru

Seattle downtown – centrum mrakodrapov

Last Updated on Thursday, 21 April 2011 08:49