ciste

Wednesday , 25 May 2022
Tlačová správa ku konferencii k ukončeniu prvého programového obdobia FM EHP a NFM (2004-2009) v B. Bystrici Print

 

 

Finančné mechanizmy EHP a Nórska podporili 45 projektov z výskumu, rozvoja ľudských zdrojov aj ochrany kultúrneho dedičstva

 

Banskobystrická konferencia dala bodku za projektmi v oblastiach Výskum, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva a Rozvoj ľudských zdrojov

 

Banská Bystrica, 19. mája 2011 – Finančný mechanizmus EHP (FM EHP) a Nórsky finančný mechanizmus (NFM) podporili 45 slovenských projektov v prioritných oblastiach Výskum, Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva a Rozvoj ľudských zdrojov. Celková výška vyčerpaných prostriedkov pre tieto prioritné oblasti dosiahla 28,6 miliónov eur. Takmer 10,6 miliónov eur smerovalo do banskobystrického a žilinského regiónu, kde donorské krajiny podporili 18 rôznorodých projektov. Trom prioritným oblastiam programového obdobia 2004 – 2009 bola venovaná dnešná záverečná konferencia v Banskej Bystrici, na ktorej sa stretli zástupcovia prijímateľov finančnej pomoci, donorských štátov a Úradu vlády SR, ktorý plnil funkciu národného kontaktného bodu. V rámci programového obdobia 2004 – 2009 boli pre Slovenskú republiku vyčlenené finančné prostriedky vo výške približne 70 miliónov eur v deviatich prioritných oblastiach. Až 97 % z tejto sumy tvoria zdroje Nórskeho kráľovstva. Príspevky darcovských štátov podporili stovku rozmanitých projektov po celom Slovensku a viac ako 200 menších projektov. Na financovaní projektov sa na úrovni 10 až 15 % podieľal aj štátny rozpočet Slovenskej republiky. Základným cieľom finančných mechanizmov je prispievať k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi regiónmi Európskeho hospodárskeho priestoru, ktorý okrem všetkých členských štátov Európskej únie zahŕňa aj Nórsko, Island a Lichtenštajnsko. Spomedzi troch prioritných oblastí, ktorým bola venovaná dnešná konferencia, išlo najviac finančných prostriedkov – takmer 12 miliónov do oblasti Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva. „Slovensko je mimoriadne bohaté na prírodné a kultúrne pamiatky. Starostlivosť o ne má pre krajinu veľký význam, keďže upevňuje tradíciu a kultúru pre budúce generácie,“ hovorí Trine Skymoen, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku. Vďaka finančným mechanizmom bolo na celom Slovensku čiastočne alebo úplne zrekonštruovaných dvanásť historických objektov, ktoré dnes slúžia ako múzeá s cieľom prezentovať kultúru a históriu regiónov. „Vláda SR si uvedomuje význam a dôležitosť zachovania kultúrneho dedičstva, aj z tohto dôvodu je prioritná oblasť Ochrana kultúrneho dedičstva naplánovaná aj v ďalšom programovom období na roky 2009 – 2014,“ dodáva vedúci Úradu vlády SR Viktor Nižňanský. Finančné mechanizmy venovali veľkú pozornosť aj oblasti Rozvoja ľudských zdrojov. Celkovo 16 projektov podporili celkovou sumou 9,7 milióna eur. „Tieto projekty vytvárajú potenciál pre zvýšenie miery zamestnanosti v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, skvalitnenie vzdelania, znalostí a schopností nielen pre zamestnané, nezamestnané, ale aj špecifické skupiny, akými sú napríklad znevýhodnené komunity alebo skupiny ľudí pracujúcich v nových oboroch,“ hovorí vedúci Úradu vlády SR Viktor Nižňanský. Ďalšou z priorít uplynulého obdobia bola oblasť výskumu. Medzi štrnásť výskumných projektov smerovalo viac ako 7 miliónov eur. Táto prioritná oblasť sa zamerala najmä na moderné technológie, ale aj výskum orientovaný na environmentalistiku a energetické úspory. V banskobystrickom a žilinskom regióne bolo úspešne zrealizovaných 18 projektov v celkovej sume 10,6 milióna eur. Väčšina peňazí smerovala do oblasti zachovania európskeho kultúrneho dedičstva a rozvoja ľudských zdrojov, pričom takmer polovica prostriedkov putovala na prvú zo spomínaných oblastí. „Cieľom týchto finančných mechanizmov je znížiť ekonomické a sociálne rozdiely v Európe ako aj medzi regiónmi v prijímateľských krajinách. Banská Bystrica je jedným z tých regiónov na Slovensku, ktoré celia mnohým výzvam. Som rada, že práve tu našli zdroje finančných mechanizmov svoje uplatnenie,“ uzatvára Trine Skymoen. Implementácia oboch finančných mechanizmov prvým programovým obdobím nekončí. V októbri 2010 boli podpísané Memorandá o porozumení pre implementáciu FM EHP a NFM pre dalšie programové obdobie na roky 2009 – 2014. Slovenská republika tak získa od donorských krajín ďalšie finančné prostriedky v celkovom objeme 80,75 miliónov eur.

Last Updated on Thursday, 11 August 2011 12:24